Pedagogisk ledningsgrupp

Den pedagogiska verksamheten leds av rektor. Representanter från skolledning, F-9 och fritids ingår i den pedagogiska ledningsgruppen. 


Den pedagogiska ledningsgruppens uppdrag är att utifrån aktuell forskning utveckla verksamheten samt identifiera och utvärdera nya pedagogiska metoder. I uppdraget ingår det även ett ansvar för skolans kvalitetsutveckling. Inför varje läsår sätter den pedagogiska ledningsgruppen det övergripande mål som skolan ska arbeta med under kommande år.  Fokus ligger på sambandet mellan mål, metod, mätning, processer och resultat samt hur dessa påverkar varandra. För att ta fram det övergripande målet utgår den pedagogiska ledningsgruppen från personalens läsårsreflektioner. 


Uppdraget är också att synliggöra övergripande förbättringsområden för hela skolan. Ledamöter i den pedagogiska ledningsgruppen leder arbetet i de olika arbetslagen på skolan. 

Den pedagogiska ledningsgruppens uppdrag består bland annat av att: Kvalitetsutveckling - övergripande mål  22/23

Mål 1: Alla elever ska känna sig trygga i skolan. Ingen elev ska känna sig mobbad eller kränkt. 

Syfte 

Främja lärande och välmående 

Metod


Olweus 

All personal ansvarar för kränkningar och uppföljning 


Mätning 


Olweusenkät 

MMIS 


Processledare


Nyckelpersoner i Olweus 

Mål 2: Eleverna ska uppleva motiverande och varierad undervisning 

Syfte

Främja ett lärande för alla

Metod


Bestäms i respektive arbetslag/PL 

Ämnesgrupper/kollegialt lärande 

Gemensamma föreläsningar 


Mätning 


MMIS

Egen enkät 


Processledare


Arbetslagsledare i respektive arbetslag  

Den pedagogiska ledningsgruppen på Akers Friskola består av: 


Johanna Allard Rektor


Jonas Livervall VD/Skolchef


Ida Carlén Biträdande rektor/Kurator/Fritidsansvarig 


Caroline Bjureström Biträdande rektor/Lärare åk 5-9 (föräldraledig)


Hanna Jacobsson Lärare åk 7-9


Jessica Olsson Specialpedagog


Ulrika Knutsson Lärare åk 4-6

Carina Rosada Lärare åk F-3