Integritetspolicy

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss på Akers Friskola. I denna policy anges vilka personuppgifter som behandlas av Akers Friskolas verksamhet genom vår hemsida. Policyn beskriver även hur personuppgifterna används samt dina rättigheter i förhållande till dessa. Akers Friskola har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter och behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).


Våra övriga policys och rutiner angående hur vi bland annat hanterar personuppgifter inom verksamheten finns i skolans interna lärplattform, Schoolity.


Personuppgifter som behandlas


Enligt Dataskyddsförordningen avser en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som fysisk person. De personuppgifter som samlas in via vår hemsida vid köanmälan är för- och efternamn, personnummer, eventuellt om eleven har syskon sedan tidigare på skolan, adress och mobilnummer.


Vår utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att det endast är de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de här personuppgifterna som har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras/tas bort vid inaktualitet.


Ändamål med behandlingen


Vi samlar in personuppgifter i samband med att vårdnadshavare väljer att ställa sitt barn i kö hos oss. Detta gör vi för att kunna administrera inför antagning till lediga platser.


Dina rättigheter

Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat i våra register, samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter som finns i våra register.


För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta caroline.bjurestrom@akersfriskola.se (GDPR-ansvarig).