Elevråd

Genom elevrådet ges eleverna möjlighet till inflytande över arbetsmiljö och utbildning. Syftet är att eleverna ska utveckla sin förmåga att ta ansvar och ge en ökad lust för lärande. Elevrådets mål är även att ge eleverna tillfälle att öva på färdigheter som de har nytta av under hela livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.


Elevrådets verksamhet ska synliggöras, planeras, genomföras och uppföljas av eleverna själva. Elevrådet på Akers Friskola består av två representanter från varje klass och det är representanterna i årskurs 9 som leder elevrådet. En representant från skolledningen närvarar även alltid under möten. Elevrådsmötet föregås av klassråd, där varje klass skickar vidare sina förslag med elevrådsspresentanterna. Vid varje mötestillfälle berörs även frågor angående trivsel, trygghet och studiero.